Privacy Policy BCW

This privacy policy (“Privacy Policy”) governs the processing of your personal data as part of your use of our Website (the “Website”) and the services related thereto (collectively referred to as the “Services”). This processing is carried out by BCW as data controller with registered office at Wechelsebaan 143/unit 13, 2275 Lille (“we”, “us”), registered with the CBE under number 0439.831.157, in accordance with the applicable legislation on data protection. protection of personal data.
By using our website or services, you agree that you have read this Privacy Policy carefully and that you agree to it without reservation. We reserve the right to change the Privacy Policy regularly at our own discretion. Such change will be communicated via the Website.
"cookies" or similar technology may be used as part of the website or the services. Cookies are text files that are placed on the hard drive of a device and contain certain information, sometimes including personal data. You can find more information about the use of cookies in our cookie policy.
This Privacy Policy was last updated on 24/12/2023.


Which data & why we process it?

1. When you use the website and/or services, we process personal data relating to you:

 • When? Use of Services, Use of Website
 • Which? Identification data
 • Why (goal)? Application Processing
 • Legal basis? Legitimate interest

 

2. In principle, we obtain the aforementioned personal data directly from you. In addition to the above, we may also process your personal data:

 • To provide you with the information about products and services you request in a personalized and efficient manner, whether via the website, email, telephone or social media channels.
 • To process your personal data so that we can provide a correct service.
 • For direct marketing purposes, i.e. to provide you with targeted communications, promotions, offers and other advertisements from us or our selected partners. We will ask for your permission for this.
 • To perform statistical analyzes to improve our Website and/or Services, or to develop new products or services.
 • To provide to a financial institution or payment service provider, to enable your bank and the payment service provider to meet their obligations.
 • To transfer to the police or judicial authorities as evidence of possible crimes or if there are reasonable suspicions of an unlawful act or crime committed through your registration with or use of the Website or the Services.
 • In the context of a possible merger with, acquisition of/by or division by a third party, even if that third party is located outside the EEA.

3. If and when your registration on the website or use of the website or services can be considered (a) a violation of the terms or proprietary rights, (b) a threat to the security or integrity of our services, (c) a threat to our or our subcontractors' Website or Services or systems due to viruses, Trojan horses, spyware, malware, or any other form of malicious code, or (d) in any way illegal or tortious, discriminatory or is offensive, we may process your data in the interest of ourselves, our partners or third parties.

We share your data

 1. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om je een zo goed mogelijke website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers jouw persoonsgegevens alleen in onze naam, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken.
 2. Wij verzenden jouw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de diensten te verlenen, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 3. Wij kunnen geanonimiseerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Waar verwerken wij gegevens

 1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen jouw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de Europese ruimte verwerken.
 2. Wij kunnen jouw geanonimiseerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de Europese ruimte. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van jouw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder het toepasselijk recht.

 

Hoe wij gegevens verwerken

 1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen je persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze policy vermelde doelen te bereiken. Wij zullen jouw persoonsgegevens op een wettelijke en transparante manier verwerken. Alsook ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 2. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt tot het moment waarop je jouw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Deze intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om de website diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als je je bij onze website hebt geregistreerd, zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen als je jouw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat zou verhinderen.
 3. We zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen.

Jouw rechten omtrent persoonsgegevens

 1. Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 2. Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als je je hebt geregistreerd op onze website, kan je wel veel van deze gegevens zelf corrigeren via jouw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dien je bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 3. Je hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@bcw.be.
 4. In de plaats van verwijdering kan je ons ook vragen dat wij de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar je ze nodig heeft om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 5. Je hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens als je kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heb je het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 6. Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, kan je jouw verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd formaat ontvangen.
 7. Als je een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, stuur je een e-mail naar info@bcw.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van jouw identiteitskaart. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.
 8. Als je een probleem hebt met over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact met ons opnemen. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan kan je een klacht in dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische privacy commissie.